Moduł VCC© Select Competences

Vo­ca­tio­nal Com­pe­ten­ce Cer­ti­fi­ca­te­ umoż­li­wia uzu­peł­nie­nie, pod­wyż­sze­nie, uak­tu­al­nie­nie lub swo­bod­ny wybór no­wych kom­pe­ten­cji, jako uzu­peł­nie­nie po­sia­da­nych już kwa­li­fi­ka­cji za­wo­do­wych. Kursy z za­kre­su VCC© Se­lect Com­pe­ten­ces są od­po­wie­dzią na zmie­nia­ją­ce się po­trze­by mię­dzy­na­ro­do­we­go rynku pracy, co po­zwa­la na do­sto­so­wa­nie wła­snych kwa­li­fi­ka­cji za­wo­do­wych za­rów­no do pracy w Eu­ro­pie, jak i poza nią.

Za­le­ca­na ścież­ka szko­le­nia w mo­du­le VCC© Se­lect Com­pe­ten­ces wy­no­si od 15-100 go­dzin szko­le­nio­wych. Cer­ty­fi­kat VCC© Se­lect Com­pe­ten­ces po­twier­dza po­sia­da­nie okre­ślo­ne­go za­kre­su kom­pe­ten­cji. Może on za­świad­czyć o do­sko­na­le­niu i do­kształ­ca­niu pra­cow­ni­ka, przy­czy­nia­jąc się tym samym do awan­su za­wo­do­we­go.

Wybierz kompetencję