Kompetencja

Język niemiecki dla elektryków

Zasadniczym celem modułu jest pogłębienie znajomości języka niemieckiego w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu elektryka. Program kursu zakłada przede wszystkim naukę słownictwa branżowego, nazw narzędzi, urządzeń, programów specjalistycznych i dokumentacji, typowych zwrotów przydatnych podczas wykonywanych w ramach pracy czynności i towarzyszących im sytuacji, a także pojęć związanych z bezpieczeństwem w pracy i udzielaniem pierwszej pomocy. Program szkolenia uwzględnia rozwój umiejętności komunikacyjnych niezbędnych do poszukiwania pracy (pisanie listu motywacyjnego i CV), odbycia rozmowy kwalifikacyjnej, uzgodnienia warunków pracy, porozumienia się ze współpracownikami oraz zbadania potrzeb klienta. Dzięki metodologii podręcznika zakładającej różnorodność form ćwiczeń zastosowanych w trakcie kursu rozwinięte zostają wszystkie umiejętności językowe niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie elektryka w kraju niemieckojęzycznym bądź z klientem niemieckojęzycznym: słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie.

Program szkolenia:

 • codzienne czynności elektryka,
 • urządzenia elektryczne, narzędzia i przyrządy w zakładzie pracy, w domu i na budowie,
 • specjalistyczne oprogramowanie,
 • sieci i instalacje elektryczne,
 • dokumentacja techniczna,
 • obsługa i badanie potrzeb klienta,
 • zasady bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy,
 • poszukiwanie pracy,
 • pisanie listu motywacyjnego i CV,
 • rozmowa kwalifikacyjna,
 • ustalanie warunków pracy.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do elektryków chcących podjąć pracę za granicą.

Materiały edukacyjne:

Autoryzowane podręczniki szkoleniowe VCC.

Certyfikacja:

Szkolenie kończy się egzaminem opracowanym w standardzie VCC. Efektem pozytywnie zdanego egzaminu jest otrzymanie międzynarodowego certyfikatu VCC wraz z suplementem, który szczegółowo opisuje uzyskane efekty kształcenia.

Czas trwania:

60 godzin

Cena:

Cena ustalana indywidualnie.

Kontakt:
Tel.: +48 81 45 21 400

Powrót