Kształcenie ustawiczne oraz przygotowanie kompetencyjne

Jed­nym z klu­czo­wych ele­men­tów eu­ro­pej­skiej po­li­ty­ki edu­ka­cyj­nej na naj­bliż­sze lata jest wdro­że­nie we wszyst­kich kra­jach człon­kow­skich stra­te­gii ucze­nia się przez całe życie (Li­fe­long Le­ar­ning), wy­pra­co­wa­nie jed­no­li­tych na­rzę­dzi do po­rów­na­nia kwa­li­fi­ka­cji oraz po­ło­że­nie na­ci­sku na for­mal­ne, po­za­for­mal­ne i nie­for­mal­ne kształ­ce­nie za­wo­do­we. Wy­cho­dząc na­prze­ciw kie­run­kom po­li­ty­ki oświa­to­wej kra­jów UE, któ­rej jed­nym z prio­ry­te­tów jest dą­że­nie do stwo­rze­nia sil­nej eu­ro­pej­skiej go­spo­dar­ki opar­tej na wie­dzy, Syn­tea an­ga­żu­je się w pro­pa­go­wa­nie kształ­ce­nia usta­wicz­ne­go, wzbo­ga­ca­jąc swoje port­fo­lio o szko­le­nia de­dy­ko­wa­ne dla osób do­ro­słych i usłu­gi wspie­ra­ją­ce pra­co­daw­ców w po­zy­ski­wa­niu wy­kwa­li­fi­ko­wa­nych pra­cow­ni­ków.

Syn­tea roz­wi­ja swoją ofer­tę i ukie­run­ko­wu­je swoje dzia­ła­nia za­pew­nia­jąc od­po­wied­nie moż­li­wo­ści roz­wo­ju kom­pe­ten­cji oso­bom do­ro­słym, pra­cu­ją­cym i bez­ro­bot­nym, które chcą prze­kwa­li­fi­ko­wać się lub pod­nieść swoje kwa­li­fi­ka­cje zgod­nie z po­strze­ga­niem edu­ka­cji jako pro­ce­su trwa­ją­ce­go całe życie. Jako stra­te­gicz­ny part­ner Fun­da­cji VCC©, Syn­tea pro­pa­guje sys­te­m kształ­ce­nia i cer­ty­fi­ka­cji kom­pe­ten­cji za­wo­do­wych VCC© (Vo­ca­tio­nal Com­pe­ten­ce Cer­ti­fi­ca­te). Idea sys­te­mu VCC© po­wsta­ła z myślą o współ­dzia­ła­niu i in­te­gra­cji wie­dzy oraz umie­jęt­no­ści za­wo­do­wych z po­trze­ba­mi przed­się­biorstw na mię­dzy­na­ro­do­wym rynku pracy.

Standard VCC© dzieli się na dwa obszary:

  • New Competences – kompletna ścieżka obejmująca szkolenia, egzaminy i certyfikację, pozwalająca na zdobycie nowego zawodu.
  • Select Competences – kompetencje cząstkowe uzupełniające posiadane już kwalifikacje zawodowe.
Status Akademii Edukacyjnej oraz Partnera VCC<sup>©</sup>

Aktualności

Syntea na prezentacji Proyecto CISOinSEMs w Hiszpanii 29.09.2015

24 września 2015 w Albacete w Hiszpanii miała miejsce konferencja upowszechniająca rezultaty projektu "Secure Business – Certified Information Security Officers in SMEs" realizowanego przez Syntęę z Partnerami z Hiszpanii, Włoch, Bułgarii, Grecji oraz Austrii.

Certyfikacja VCC© dla osób niepełnosprawnych z województwa mazowieckiego 1.09.2015

Syntea w okresie od czerwca 2014 do końca sierpnia 2015 roku zrealizowała przedsięwzięcie Aktywni na rynku pracy skierowane do 90 osób niepełnosprawnych z województwa mazowieckiego. Projekt miał na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia wśród uczestników projektu.