Certyfikacja i egzaminy

W obszarze VCC© New Competences

Aby otrzy­mać cer­ty­fi­kat VCC© New Com­pe­ten­ces, upraw­nia­ją­cy do wy­ko­ny­wa­nia okre­ślo­ne­go za­wo­du, na­le­ży pod­dać się pro­ce­so­wi cer­ty­fi­ka­cji, obej­mu­ją­ce­mu na­stę­pu­ją­ce eg­za­mi­ny:

 • egzamin teoretyczny - przeprowadzany za pomocą platformy egzaminacyjnej, dostępnej on-line,
 • egzamin praktyczny - kandydat wykonuje praktyczne zadania właściwe dla danego zawodu, będące przedmiotem oceny,
 • egzamin z języka obcego branżowego - przeprowadzany jest za pomocą platformy egzaminacyjnej, dostępnej on-line oraz przy udziale egzaminatora (część praktyczna).

Oba eg­za­mi­ny: za­rów­no teo­re­tycz­ny, jak i prak­tycz­ny uwzględ­nia­ją ele­men­ty in­for­ma­tycz­ne, per­so­nal­ne i spo­łecz­ne, cha­rak­te­ry­stycz­ne dla po­szcze­gól­nych za­wo­dów.

W obszarze VCC© Select Competences

Aby otrzy­mać cer­ty­fi­kat VCC© Se­lect Com­pe­ten­ces na­le­ży zdać eg­za­min teo­re­tycz­ny, a w przy­pad­ku nie­któ­rych mo­du­łów rów­nież eg­za­min prak­tycz­ny. Eg­za­min teo­re­tycz­ny od­by­wa się przy wy­ko­rzy­sta­niu sys­te­mu eg­za­mi­na­cyj­ne­go, do­stęp­ne­go on-li­ne. Jego za­kres w pełni po­kry­wa za­gad­nie­nia wy­szcze­gól­nio­ne w sy­la­bu­sie. Eg­za­min teo­re­tycz­ny trwa, w za­leż­no­ści od spe­cy­fi­ki mo­du­łu – od 30 do 90 minut, obej­mu­je mi­ni­mum 30 pytań te­sto­wych. Eg­za­min prak­tycz­ny od­by­wa się przed ko­mi­sją eg­za­mi­na­cyj­ną. Po­le­ga on na wy­ko­ny­wa­niu prak­tycz­nych zadań przez eg­za­mi­no­wa­ne­go.

Cechy systemu kształcenia w modelu VCC©

 • ujednolicony system sprawdzania umiejętności w skali światowego rynku pracy,
 • zgodny z oczekiwaniami i wymaganiami pracodawców na całym świecie,
 • umożliwia zarówno pełne przygotowanie do wykonywania danego zawodu, jak również uzupełnienie i aktualizację kompetencji w ramach już posiadanych kwalifikacji,
 • pozwala na przygotowanie w pełni wykwalifikowanego pracownika, zarówno pod względem teoretycznym, jak i praktycznym,
 • uwzględnia 4 rodzaje kompetencji: kompetencje zawodowe teoretyczne, kompetencje zawodowe praktyczne, kompetencje językowe oraz kompetencje informatyczne.

Standard certyfikacji kompetencji zawodowych VCC©, zgodny jest z Europejskimi Ramami Kwalifikacji, jak również z dokumentami i wytycznymi Unii Europejskiej, m.in.:

 • Strategia Europa 2020, przyczyniając się do realizacji jej celów w obszarze zatrudnienia,
 • System CELAN, mający na celu promowanie języków obcych w biznesie na rzecz konkurencyjności i zatrudniania,
 • Europejski System Transferu Punktów Kredytowych dla Celów Kształcenia i Szkolenia Zawodowego ECVET, umożliwiający gromadzenie, przenoszenie i uznawanie kwalifikacji rozumianych, jako potwierdzone w danym państwie wyniki uczenia się, niezależnie od okoliczności, w jakich przebiegał proces uczenia,
 • Europejska Legitymacja Zawodowa, wprowadzona przez Komisję Europejską, w celu ułatwienia pracownikom uznawania ich uprawnień zawodowych we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Więcej o standardzie VCC© na stronie Fundacji www.vccsystem.eu.